top of page

Beginner

Glad to Meet You

认识你很高兴

Rènshi Nǐ Hěn Gāoxìng
Rènshi Nǐ Hěn Gāoxìng

Birthday Party

生日聚会

Shēngrì Jùhuì
Shēngrì Jùhuì

Visiting

做客

Zuòkè
Zuòkè

The Exams Are Coming

快考试了

Kuài Kǎoshì Le
Kuài Kǎoshì Le

The Winter in Beijing

北京的冬天

Běijīng de Dōngtiān
Běijīng de Dōngtiān

I Met a Girl

我认识了一个姑娘

Wǒ Rènshi Le Yíge Gūniang
Wǒ Rènshi Le Yíge Gūniang
bottom of page