top of page

​Focusing on Pronunciation

j q x

j


Syllables:
jī  jū  jiū  jiē  juē  jīn  jūn  jīng  jiā  jiāo  jiān  jiāng

Words:

Běijīng  fēijī  jīntiān  shuìjiào  jiějie  zàijiàn  dàjiā  jièshào  juéde  shíjiān  bǐjiào  fùjìn  
  北京    飞机   今天       睡觉      姐姐     再见     大家     介绍      觉得     时间     比较    附近   
gānjìng  jìdé  jùzi  línjū  píjiǔ  qǐngjià  shìjiè  sījī  xǐshǒujiān  zìjǐ  zuìjìn 
   干净    记得  句子 邻居  啤酒    请假     世界   司机    洗手间     自己  最近  

 

Sentences:
Jīnglǐ juédìng qù jīchǎng jiē tā.

经理决定去机场接他。
Jiějie zuìjìn juéde shuìjiào de shíjiān tài shǎo le.

姐姐最近觉得睡觉的时间太少了。
Měidào zhège jìjié, fùjìn de jiēdào jiù hěn gānjìng.

每到这个季节,附近的街道就很干净。
Fángjiān lǐ yǒu yí ge shǒujī, yí fù yǎnjìng, hé yí ge bǐjìběn diànnǎo.
房间里有一个手机,一副眼镜,和一个笔记本电脑。

Tongue twister:                                      
Jiān tǎ jiān, jiān gǎn jiān, 

尖塔尖,尖杆尖,                
gǎnjiān jiān sì tǎjiān jiān,

杆尖尖似塔尖尖,                
tǎjiān jiān sì gǎnjiān jiān.

塔尖尖似杆尖尖。                  
Yǒurén shuō gǎnjiān bǐ tǎjiān jiān, 

有人说杆尖比塔尖尖,              
yǒurén shuō tǎjiān bǐ gǎnjiān jiān. 

有人说塔尖比杆尖尖。  
Bùzhī dàodǐ shì gǎnjiān bǐ tǎjiān jiān,

不知到底是杆尖比塔尖尖,
háishì tǎjiān bǐ gǎnjiān jiān.

还是塔尖比杆尖尖。

j -
00:0000:00

q


Syllables:

qī  qū  qiū  qiē  quē  qīn  qūn  qīng  qiā  qiāo  qiān  qiāng

Words:

duìbuqǐ  xīngqī  lánqiú  qǐchuáng  qíngtiān  qùnián  shìqíng  yìqǐ  érqiě  qǐngjià  qúnzi  
对不起    星期      篮球         起床         晴天        去年       事情     一起   而且    请假     裙子
yǐqián  tiānqì  ānquán  bàoqiàn  jiāoqū  qiānzhèng  qiǎokèlì  quēdiǎn   tángāngqín  
  以前     天气      安全        抱歉       郊区        签证          巧克力      缺点         弹钢琴  

Sentences:

Tā de qīzǐ xīngqītiān mǎi le qúnzi.
他的妻子星期天买了裙子。
Yǐqián wǒ duì qiǎokèlì bú tài gǎn xìngqù.
以前我对巧克力不太感兴趣。
Xiànzài shì qī diǎn, nǐ yīnggāi qǐchuáng, ránhòu tán gāngqín.
现在是七点,你应该起床,然后弹钢琴。
Wǒ qǐng tā yìqǐ qù tī zúqiú, tā què shuō méiyǒu xīnqíng.
我请他一起去踢足球,他却说没有心情。

Tongue twister:                                      

Qīxiàng yíge qījiàng, xīxiàng yíge xījiàng,
七巷一个漆匠,西巷一个锡匠,
qīxiàng qījiàng tōule xīxiàng xījiàng de xī,
七巷漆匠偷了西巷锡匠的锡,
xīxiàng xījiàng nále qīxiàng qījiàng de qī,
西巷锡匠拿了七巷漆匠的漆,
qīxiàng qījiàng qì xīxiàng xījiàng tōu le qī,
七巷漆匠气西巷锡匠偷了漆,
xīxiàng xījiàng jī qīxiàng qījiàng ná le xī.
西巷锡匠讥七巷漆匠拿了锡。

q -
00:0000:00

x


Syllables:

xī  xū  xiū  xiē  xuē  xīn  xūn  xīng  xiā  xiāo  xiān  xiāng

Words:

dōngxi  gāoxìng  xǐhuan  xiàwǔ  xiànzài  xièxie  xīngqī  xuéxí  xuéxiào  xiǎoshí  xiūxi  
  东西       高兴       喜欢       下午      现在      谢谢     星期     学习     学校        小时      休息
bīngxiāng  dānxīn  xiāngjiāo  xīnxiān  xióngmāo  xūyào  xuǎnzé  jìxù  kāiwánxiào
    冰箱          担心        香蕉          新鲜         熊猫         需要       选择    继续     开玩笑

 

Sentences:

Xià xīngqī xuéxiào xiūxi, tóngxuémen hěn gāoxìng.
下星期学校休息,同学们很高兴。
Wǒ hé Wáng xiānsheng de guānxì hǎoxiàng chūxiàn le yìxiē wèntí.
我和王先生的关系好像出现了一些问题。
Xièxie nǐ tíxǐng wǒ yùxí xià yí kè.
谢谢你提醒我预习下一课。
Wǒ xiāngxìn nà ge xiǎo huǒzi huì nàixīn de xiūlǐ tā de zìxíngchē.
我相信那个小伙子会耐心地修理他的自行车。

Tongue twister:                                      

Xīnzhēn rèn xīnxiàn,
新针纫新线,
xīnxiàn rèn xīnzhēn,
新线纫新针,
zhēn rèn xiàn, xiàn rèn zhēn.
针纫线,线纫针。
xīnzhēn xīnxiàn xīnqíng xīn.
新针新线心情新。

x -
00:0000:00
bottom of page